29 December 2014

One Of Those Days

I'm having a bit of a weird day, staying in and doing basically nothing. I ordered KFC and we ate it with my brother and now we're watching Harry Potter & The Half-Blood Prince. I feel guilty for eating so much fast food and not working out, but the weather is so horrible. I hope it's better tomorrow so I can feel a bit better and go out.

Имам малко странен ден - седя вкъщи и не правя нищо. Поръчах KFC и го изядохме с брат ми, а сега гледаме Хари Потър и Нечистокръвния Принц. Чувствам се виновна, че изядох толкова много бърза храна и не спортувам, но времето е толкова ужасно. Надявам се да се подобри утре, за да се почувствам по-добре и да изляза.


27 December 2014

Extra 3D Lash Mascara & Brow This Way by Rimmel London


I was on the search for a new mascara for a while. When I saw that this one by Rimmel was on a "Buy one, get one half price" offer with this brow kit, I knew that it was my new experiment. 

Търсех нова спирала от доста време. Когато видях, че тази от Rimmel е на промоция от типа "Вземи един и вторият е на половин цена" с този комплект за вежди, знаех, че това е новият ми експеримент.


I'm not gonna lie, this was the main thing I wanted to buy. I had been using a pencil to fill in my brows, but you get a more natural look with a shadow. I've been using this kit for the past few days and I'm pretty satisfied with the results. Even though I got it in the colour Blonde, it's still a bit darker than what I'm used to. Other than that, it's very long lasting. One side is a gel and the other is a shadow. The brushes are convenient too.

Няма да лъжа, това беше главното нещо, което исках да взема. Използвах молив да попълня веждите си, но със сенки се постига по-естествен вид. Използвам този комплект през последните няколко дни и съм сравнително доволна от резултатите. Въпреки че го взех в цвят Blonde, все пак е малко по-тъмно от това, което съм свикнала. Като изключим това е доста дълготраен. Едната страна е гел, а другата сянка. Четките също са удобни.I didn't expect much from this mascara, as I hadn't intended on buying it. I examined the tester in the store and the brush seemed good, so I decided to give it a try, even though I had had my eyes set on a L'Oreal one. It's a rather decent mascara. I get the results that are promised - volume, length and definition. It's not as good as The Stroke Of Midnight, because it clumps my lashes a bit. The formula is wetter as well, so the more I use it, the better it's gonna get, until it dries up. I must admit that my lashes go well with any mascara, because they are really long now, so you might not get the same results. 

Не очаквах много от тази спирала, защото не възнамерявах да я купя. Прегледах тестера в магазина и четката изглеждаше добра, затова реших да я пробвам, въпреки че се бях насочила към една на L'Oreal. Сравнително прилична спирала е. Получавам резултатите, които са обещани - обем, дължина и дефиниция. Не е толкова добра, колкото The Stroke Of Midnight, защото ми сплъстява миглите малко.Формулата е и по-мокра, така че колкото повече я използвам, толкова по-добра трябва да става, докато не изсъхне. Трябва да призная, че миглите ми изглеждат добре с каквато и да е спирала, защото са доста дълги вече, така че може и да не получите същите резултати.

Have you tried any of these products? What are your thoughts?

Пробвали ли сте някои от тези продукти? Какво мислите?

П.П. Ако искате да пробвате и двата, побързайте към Lilly, където е валидна тази промоция.


25 December 2014

Is it December or Is it May?

Sweater: H&M // Jeans: Bershka // Coat: New Yorker // Sunglasses: Reserved // Handbag & Boots: God knows

This is what I wore today. I spent Christmas with my family and we went to our hometown to visit my grandparents. I must admit that I hate holidays, because it's kind of expected from you to have a good time, which stresses me out, because I never have a good time. So, I take them as any normal day and don't "celebrate". It's kind of tought to do that with New Year's Eve though haha. 

Така бях облечена днес. Прекарах Коледа със семейството си и постихме родния си град и баба и дядо ми. Трябва да призная, че мразя празниците, защото някак си се очаква от теб да си прекараш добре, което ме изнервя, защото никога не си прекарвам добре. Така че ги приемам като нормални дни и не "празнувам". Малко е трудно да правя така и на Нова Година обаче хаха.


How did you spend your Christmas? Do you ever have a good time during the holidays or is that just a myth?

Как прекарахте Коледа? Някога прекарвате ли си добре на празниците или това е просто мит?
23 December 2014

Good Food & Best Friends


I LOVE THIS TIME OF THE YEAR! Everything is so lovely and pretty and it makes me feel warm inside. One of my best friends came to visit me yesterday and we had the best time. First we went for a walk and a sip of the famous Black Forest hot chocolate at Costa Coffee and then we headed to the mall. I did buy one or two things, but that's for another time. Then we enjoyed a meal at Marmalad, which is my new favourite restaurant. The menu is insane and the setting is so cozy. The only downside is that it's always crowded. I had mozzarella, tomatoes and pesto on toast with lettuce and she had chocolate pancakes. As you can see, the plating is adorable and the food is much more than it looks. Neither of us managed to finish their meal. I wish my friends lived near :(

ОБИЧАМ ТОВА ВРЕМЕ ОТ ГОДИНАТА! Всичко е толкова сладко и хубаво и ме топли от вътре. Една от най-добрите ми приятелки дойде да ме види вчера и си прекарахме страхотно. Първо се разходихме и пихме от известния горещ шоколад на Costa "Коледна Гора" и след това отидохме в мола. Купих си едно или две неща, но за това друг път. След това се насладихме на ястие в Мармалад, който е новият ми любим ресторант. Менюто е невероятно и обстановката е толкова уютна. Единственият недостатък е, че винаги е претъпкано. Поръчах си сандвич с мозарела, домати и песто + зелена салата, а тя - шоколадови палачинки. Храната е много повече отколкото изглежда. Нито едната от нас не можа да си довърши порцията. Ще ми се приятелите ми да живееха наблизо :(22 December 2014

Manicure Monday #02It's time for a festive edition of Manicure Monday. Red is the first thing I think of when I hear the word Christmas. Glitter is probably the second, not only when it comes to Christmas, but anyway. I also love the stiletto look, even though it's somewhat hard to achieve on my nails.

Време е за празничен вариант на понеделничния маникюр. Червеното е първото нещо, за което се сещам като чуя думата Коледа. Брокатът най-вероятно е второто, не само когато става въпрос за Коледа, ами по принцип. Харесвам и стилето формата, въпреки че е трудна за постигане на моите нокти.


These are the polishes I used. Essie is a favourite of mine and this shade is a new one, called Dress To Kilt, from their Fall 2014 collection. The glitter top coat is from H&M and I got it on sale. I'm quite pleasantly surprised and the packaging is gorgeous.

Това са лаковете, които използвах. Essie ми е фаворит и този цвят е нов от есенната им колекция за 2014 и се казва Dress To Kilt. Блестящият топ лак е от H&M и го взех с намаление. Доста приятно изненадана съм и опаковката е много красива.


I applied the glitter only to my ring finger, even though you can never have too much glitter if you ask me.

Нанесох броката само на безименния пръст, въпреки че ако питате мен, никога не може да се прекали с брокат.Does your Christmas spirit show in your nails or do you like expressing it not as subtly?

Коледният дух личи ли си от ноктите ви или обичате да го изразявате не толкова минималистично?21 December 2014

Lazy Sunday

Ari and I are having a lazy Sunday just laying in bed. She came and cuddled me for half an hour (which is crazy, because she usually can't stay still around me). I went food shopping with my parents and will probably cook dinner later. I'm enjoying the fact that I don't have UNI for a month. What are you up to today?

С Ари имаме мързелива неделя и просто си лежим. Тя дойде да ме гушка за около половин час (което е невероятно, защото обикновено не стои на едно място около мен). Купихме храна с нашите и най-вероятно ще готвя по-късно. Наслаждавам се на факта, че нямам лекции повече от месец. Вие какво правите днес?


20 December 2014

Maybelline Baby Lips Review


First of all, I wanna apologise for the absence of posts recently, but I was feeling really sick for the past few days and taking photos was the last thing on my mind. I'm better now though and I'm back.
I finally got persuaded into buying this product and it's not new or exciting any more, but I thought I'd write about it just in case there are others still contemplating on whether to get it or not.

Първо искам да се извиня за отсъствието на публикации напоследък, но се чувствах много зле последните няколко дни и да правя снимки ми беше последното нещо на ума. Сега съм по-добре обаче и се връщам.
Най-накрая ме убедиха да си купя този продукт, който вече не е нов и вълнуващ, но реших да пиша за него, в случай че има и други, които все още се чудят дали да го вземат или не.I got it in the shade Pink Punch, because a friend recommended it to me. It smells really sweet and delicious and it does taste sugary. I must say it potentially saved me some money, because I wanted a lipstick in baby pink, but this leaves a nice finish anyway.

Взех си го в цвета Pink Punch, защото приятелка ми го препоръча. Мирише много сладко и вкусно и на вкус е захарно. Трябва да призная, че потенциално ми спести пари, защото исках червило в бебешко розово, но това оставя добър завършек така или иначе.The consistency is very greasy and it comes out shiny on the lips. You instantly feel that they're more hydrated. It's not long lasting at all, however. You have to carry it with you and reapply it every 2-3 hours, because it comes off really quickly. The good news is, there's quite a lot of product in the tube, so if that doesn't bother you, it shouldn't be an issue. It doesn't have any magical powers, so if your lips are very chapped and dry, I wouldn't recommend it, but if you're just looking for a fun product to try out, go for it. It's worth its price and there is a big range of colours to choose from, too. 

Консистенцията е много мазна и при нанасяне на устните е бляскаво. Веднага се усеща, че те стават по-хидратирани. За сметка на това, изобщо не е издържливо. Трябва да го носиш със себе си и да го повтаряш на всеки 2-3 часа, защото много бързо пада. Добрата новина е, че има доста продукт в опаковката, така че ако това не ви притеснява, не трябва да е проблем. Няма магически способности. Ако устните ви са много сухи и напукани, не бих го препоръчала, но ако си търсите просто сладък балсам, който да изпробвате, това е. Заслужава си за цената и има голям избор от цветове.

Have you ever tried Baby Lips? If so, what's you opinion?

Опитвали ли сте Baby Lips? Ако да, какво е мнението ви?


14 December 2014

Black


It's Sunday! Finally time for a break. Ari's growing so fast and does new tricks every day. For example today she started copying my sounds when she's angry or she wants something. She's hilarious and is always hungry, it amazes me. I had a quick shower and threw my hair up in a bun, because it's a complete mess if I don't straighten it. Next week's a busy one, but it's the last one before the holidays, so I'll make it. Have a good one!

Неделя е! Най-накрая е време за почивка. Ари расте толкова бързо и прави нови номера всеки ден. Например днес започна да копира звуците ми, когато е ядосана или иска нещо. Страшно забавна е и винаги е гладна. Взех си бърз душ и си вдигнах косата на кок, защото когато не я изправя е пълна бъркотия. Следващата седмица ще е тежка, но пък е последната преди празниците, така че ще оцелея. Хубав ден!


12 December 2014

Lip Gloss Addiction


This is a bit of a weird post for me to make, because generally, I'm not a fan of lip glosses. I don't like how they are sticky and the way they look on my lips. They have grown on me though and they're basically all I wear nowadays. These are my top four,

Това е малко странна публикация за мен, защото като цяло не съм фен на гланцове за устни. Не ми харесва как лепнат и начина, по който изглеждат на устните ми. Започнах да ги харесвам обаче и са общо взето най-носените ми продукти за устни. Това са моите топ четири.


1. Honey Stick by Kardashian Beauty 
This is my favourite by far, I love the nude colour with a brown undertone. It looks very natural, but it adds moisture and a bit of a colour to my lips. It goes well with any make up and the smell of it is amazing.

Това определено е любимият ми. Харесва ми неутралния цвят с кафеникав подтон. Изглежда естествен, но добавя малко цвят и хидратира устните ми. Върви с всякакъв грим и мирише страхотно.


2. Shiny Kiss by Victoria's Secret


3. Beauty Rush by Victoria's Secret

I bought these two just because of my obsession with Victoria's Secret. I don't regret it though. The application is kind of an annoying process, because you have to squeeze the tube, there's no applicator and you have to be careful not to squeeze too much product out. Overall, they're good and add nice colours to your lips. They even taste great.

Купих тези двата само заради манията ми по Victoria's Secret. Не съжалявам обаче. Нанасянето е малко досаден процес, защото трябва да стиснеш тубичката, няма апликатор и трябва да внимаваш да не изкараш твърде много продукт. Въпреки това са добри и добавят хубави цветове към устните. Дори имат страхотен вкус.


4. H&M Lip Gloss
This is probably the cheapest one that I own. The quality is surprisingly good though. It's not too sticky, it's not too long lasting either, but you definitely get your money's worth. I don't like the packaging, but the colour is pretty.

Това най-вероятно е най-евтиният ми гланц. Качеството е учудващо добро обаче. Не е твърде лепкав, но не е и много дълготраен. Не харесвам опаковката, но пък цветът е хубав.

Are you a fan of lip glosses? If so, what would you recommend for me to try?

Фенове ли сте на гланцове за устни? Ако да, какво бихте ми препоръчали да пробвам?