27 April 2015

April Haul


This is the inspiration I'd been waiting for! I've bought so many things recently and I've been posting photos on Instagram, but I totally forgot to show them on the blog. This post is dedicated to my sad bank account.
So, I got these boots from Stradivarius, because I wanted something for the weather right now that I can wear to work. They're really pretty, but they're uncomfortable as hell and I knew that they would be when I bought them. I also got another shade of the Maybelline Color Drama pencils, this time in Fab Orange. I finally gave up and bought Julianne Moore's Nude by L'Oreal. 
~
Това е вдъхновението, което чаках! Взех си толкова много неща наскоро и качвах техни снимки в Instagram, но напълно забравих да ги покажа в блога. Тази публикация е посветена на тъжната ми банкова сметка.
Така, взех си тези боти от Stradivarius, защото исках нещо за сегашното време, което мога да нося на работа. Много са красиви, но са страшно неудобни и знаех, че ще са като ги купувах. Също си взех още един цвят от Color Drama моливите на Maybelline, в цвят Fab Orange. Най-накрая се поддадох и купих червилото на Джулиан Мур oт L'Oreal.


The Color Drama lip pencil by Maybelline is a lovely neon red/orange colour, which is great for a dramatic look and Juliane's Nude is a perfect everyday shade.
~
Моливът за устни Color Drama на Maybelline е хубав неоново червен/оранжев цвят, който е страхотен за драматична визия, а Julianne's Nude е перфектен ежедневен нюанс.


Two random things I got were a small mirror to cary in my bag and a fluffy key ring from H&M, which was too adorable to resist.
~
Две случайни неща, които взех бяха малко огледалце за чантата ми и пухкав ключодържател от H&M, който беше твърде сладък, за да подмина.


This baby will soon have its own post. I was so tired of drugstores and beauty shops in general not stocking the lightest shades of face products, that I decided to order a foundation online, which was quite risky. I went for Le Teint Touche Eclat by Yves Saint Laurent, because I had heard so many great things about it and it really is amazing. The shade turned out to be absolutely perfect for me too.
~
Това бебче скоро ще има собствена публикация. Толкова ми омръзна дрогериите и магазините за козметика като цяло да не зареждат най-светлите цветове продукти за лице, че реших да си поръчам фон дьо тен онлайн, което беше доста рисковано. Избрах си Le Teint Touche Eclat на Yves Saint Laurent, защото бях чула доста добри неща за него и наистина се оказа страхотен. Цветът също е перфектен за мен.


And the last thing I got today. These are my first two Real Techniques brushes and I haven't even tried them yet, so I can't say anything about them. I ordered them from iHerb and received a nail file as a gift, which was a nice surprise. Another brush I got was by H&M beauty and I don't have much to say about it yet either.

So what have you splurged on recently?
~
И последното нещо го получих днес. Тези са първите ми четки от Real Techniques и дори не съм ги използвала още, така че не мога да кажа нищо за тях. Поръчах си ги от iHerb и получих пила за нокти като подарък, което беше приятна изненада. Още една четка си взех и от H&M beauty, за която също нямам много да кажа.

А вие какво си купихте наскоро?

xo,
Kalina
26 April 2015

No Inspiration


Do you ever get into one of those moods? I just have no inspiration to write posts, but when I see my visitors dropping down, I panick and I need to post something. I wasn't planning on posting this outfit, because the photos turned out so horrendous and no amount of editing made them better, but... pressure. I cut the jeans myself and sewed the spikes on the jacket myself, so I feel very designer haha. And the photos were taken before I dyed my hair, it's lighter now. I think I just need some rest and I'll start making better posts soon.
~
Били ли сте в такова настроение? Просто нямам никакво вдъхновение да пиша, но когато виждам как посещенията ми намаляват, се панирам и изпитвам нужда да публикувам нещо. Не планирах да споделям този аутфит, защото снимките излязоха толкова отвратителни и никакво количество обработка не ги направи по-добри, но... напрежение. Отрязах дънките си сама и сама заших капсите на якето, така че се чувствам като дизайнер хаха. А снимките бяха направени преди да си боядисам косата, сега е по-светла. Мисля, че просто имам нужда от почивка и ще започна да пиша по-добре.

xo,
Kalina
24 April 2015

New Hair

I just wanted to do a quick update on my hair right now. I dyed it myself on Wednesday and I'm so happy with the colour. The length is great too, but I might need to get it trimmed a little bit soon, because I have a lot of split ends. I used a Silver Blonde hair dye to make it look less yellow and more natural. I hope it doesn't wash out too quickly. 
~
Исках да направя бърз ъпдейт на косата си в момента. Боядисах я сама в сряда и съм много доволна от цвета. Дължината също е страхотна, но може да се наложи да я скъся малко, защото има доста цъфтеж. Използвах сребристо руса боя, за да изглежда по-малко жълта и по-естествена. Надявам се да не се измие твърде бързо.

xo,
Kalina
22 April 2015

Anastasia Beverly Hills DipBrow Pomade & ProPencil Review


Anastasia Beverly Hills has taken over the beauty world and I'm excited to finally have some of their products. Anastasia has done some of the most famous eyebrows in the world, including my favourite, Kim Kardashian's. So, she's most known for her brow products, and especially the DipBrow Pomade, which is one of the things I got.
~
Anastasia Beverly Hills превзе козметичния свят и съм развълнувана най-после да притежавам някои от техните продукти. Анастейша е правила някои от най-известни вежди в света, включително на любимката ми, Ким Кардашиан. Така че, тя е най-известна с продуктите си за вежди и особено DipBrow помадата, която е едно от нещата, които взех.I have the DipBrow Pomade in the colour Taupe. It comes in a little glass jar, and I must say that the packaging is very clean and pretty. You need to have a brush (preferably an angled one) to use it. 
~
Имам DipBrow помадата в цвета Taupe. Идва в малко стъклено бурканче и трябва да кажа, че опаковката е много изчистена и красива. Трябва да имате четка (за предпочитане ъгловата), за да я използвате.


I ordered it online, so I wasn't too sure which colour to choose. Taupe looked like the best one for me, because I have blonde hair, but my natural is dark brown. My eyebrows are somewhere in between and the colour turned out to be the perfect match indeed. In consistency, it's like a gel, I would compare it to the L'Oreal gel eyeliner and the Maybelline Color Tattoos.
~
Поръчах я онлайн, така че не бях много сигурна кой цвят да избера. Taupe изглеждаше като най-добрия за мен, защото имам руса коса, но естествената ми е тъмно кестенява. Веждите ми са някъде по средата и цветът наистина се оказа перфектното съвпадение. Като консистенция е като гел. Бих я сравнила с гел очната линия на L'Oreal и Color Tattoo на Maybelline.


To apply it I use the MAC 263 brush. You need just a little bit of product and you have to apply it light gentle strokes, not too close to the skin, because it's very pigmented and you don't want your eyebrows to look to dark or unnatural. Also, it's extremely long lasting. Once you get it on, it doesn't smudge and water doesn't affect it. 
~
За да я нанеса, използвам четка номер 263 на MAC. Нужно е само малко количество продукт и трябва да го нанасяте с леки нежни движения, не твърде близо до кожата, защото е много пигментиран и не искате веждите ви да изглеждат твърде тъмни или неестествени. Също така е много дълготрайна. Когато я сложите, не се размазва и водата не й влияе.


The ProPencil on the other hand, was an impulse buy. I read reviews about it and thought that it was a good multifunctional product to have in your collection. I got it in the shade Base 1, which is very warm toned.
~
ProPencil от друга страна беше импулсивна покупка. Прочетох ревюта за него и реших, че е добър мултифункционален продукт за всяка колекция. Взех си го в цвят Base 1, който е доста топъл.


The thing that it's best for is highlighting under the eyebrows and cleaning and sharpening their lines. It's very easy to blend and really makes a difference. I've tried it as a eyeshadow base, but it creases. It doesn't work as a concealer under the eyes either, because it's too dry, but you could use it to hide blemishes. If you wear it for more than 3-4 hours however, it starts to come out on the skin and looks yellow. So, for me, it works best with the DipBrow Pomade. I apply it under and over the eyebrows.
~
Най-добър е за изсветляване под веждите и изостряне и изчистване на линиите им. Много е лесен за разнасяне и наистина има ефект. Пробвала съм го като база за сенки, но се събира в едно място. Не работи и като коректор под очите, защото е твърде сух, но може да го използвате, за да скриете несъвършенства. Ако го носите за повече от 3-4 часа обаче започва да излиза върху кожата и изглежда жълт. Така че, за мен най-добре се сработва с DipBrow помадата. Нанасям го под и над веждите.


Here's how both of the products actually look when applied. I would recommend trying both of them and I'm very pleased with my first experience with Anastasia Beverly Hills.

Have you tried any of their products? What do you think?
~
Така изглеждат и двата продукта, когато са нанесени. Бих ги препоръчала и двата и съм много доволна от първия си досег с Anastasia Beverly Hills.

Пробвали ли сте техни продукти? Какво мислите?

xo,
Kalina
20 April 2015

5 Tips For Healthy Hair From My Hairdresser

It's been a while since I've had a guest on my blog. My hairdresser and good friend Kristiyan and I have been thinking about what to write for a long time and finally decided on this. He's an absolute professional and the person I trust the most with my hair, so he has a lot to say. Here are his 5 tips for healthy hair.
~
Мина време откакто последно имах гост в блога. Фризьорът ми и добър приятел Кристиян и аз мислихме доста дълго какво може да напишем и накрая решихме това. Той е абсолютен професионалист и човекът, на когото най-много доверявам косата си, затова има какво да каже. Ето неговите 5 съвета за здрава коса.

You can find reviews of the best hair & beauty products on Reviews Bee


1. Wash your hair correctly.

If you can, try to avoid washing it every day, because it will take away your hair's natural oils. Use a gentle everyday shampoo. I personally prefer medical cosmetics, which I buy from the drugstore (if you have problems with your scalp, consult a doctor, who can recommend an appropriate medical product). Start washing by massaging your scalp with shampoo for about 40 seconds before rinsing it. If you have greasy hair, repeat the process twice. After you rinse off the shampoo with water, put in a hair mask and start by applying it from the ends towards the roots. If you want softer and smoother hair, leave the mask in for a few minutes before rinsing it off. Washing it with hot water can be done every once in a while to clean the hair better if you have really greasy or dirty hair. On the other hand, washing it with cold water keeps the hair moist and makes it shinier and more alive.

2. Dry your hair carefully.

Put in a heat protecting cream or spray, so you can save your hair some unwanted damage from the heat and after that rub in some hair crystals (about 4-5 pumps on wet hair and 1-2 when it dries after that). They help to make the hair easier to brush through and prevent split ends. When you're using a hairdryer to dry your hair, hold it from a distance. Wet hair is more vulnerable, so you have to be more gentle when you're brushing it. You can use a wooden brush with oval ends, starting to brush it from the ends and slowly working your way up to the roots. After that start doing the opposite, which will massage the scalp and help the blood flow.

3. Give your hair some extra attention from time to time.

Natural products can sometimes be very healthy for nourishing your hair. I personally use them and can confirm that their regular usage can have amazing results. You can mix 1-2 egg yolks with 1-2 spoons of honey, 1-2 spoons of one of the following oils - argan, almond, coconut. Mix it in and carefully rub it throught all of your hair and put on a shower cap. Leave it in for 2-3 hours. You can do this procedure once a week or if you want to make your hair grow faster you can add in a growth stimulant, which you can find in stores. Wash it through with shampoo twice and cold water.

4. Regularly take care of your colour.

It's really important to maintain your hair colour, because after a certain amount of time it looses its intensity and shine and the different coloured roots make your hair look unkept. You should consult a hair dresser about how often you should get your roots touched up. You can also mattify your hair, which is basically making the colour more intense and getting rid of the warm and yellow undertones, which applies especially for blondes. There are also products for maintining the hair colour, which you can use at home such as shampoos and conditioners.

5. Trim your ends regularly.

One of the most important pieces of advice for healthy hair is to cut it often. It's best to do it once a month and to remove the dry split ends to make it look full of live and strengthen it. Try to avoid the regular usage of curling irons and hair straighteners, because they're the number one reason for split ends and damaged hair. Natural curls are a trend right now and if you want big curls without burning your hair you can try hair rollers - there are different types and sizes, so you can experiment. 

~

1. Измийте косата си правилно. 

Ако можете, опитайте се да не миете косата си всеки ден, защото ежедневното миене ще лиши косата ви от нейните естествени масла. Използвайте лек ежедневен шампоан. Лично аз предпочитам клиничната козметика, която закупувам от аптека (ако имате проблем със скалпа си консултирайте се с лекар, който да ви препоръча подходящ лечебен продукт). Започнете миенето като масажирате скалпа с шампоан за около 40 секунди преди да го изплакнете. Ако имате мазна коса, повторете процеса още веднъж. След като изплакнете шампоана обилно с вода сложете маска в ръката си и втрийте от връхчетата на косата към корените. Ако искате по-мека и копринено нежна коса, оставете маската в косата си в продължение на няколко минути, преди да я изплакнете . Измиването с гореща вода може да се използва от време на време за да се измие косата по-добре, ако тя е много мръсна или мазна. Изплакването със студена вода пък запазва влагата у косъма и прави косата лъскава и жизнена.


2. Изсушете косата си внимателно. 

Сложете на косата си термозащитен крем или спрей, така ще предпазите максимално косата си от излишно изгаряне, след това сложете кристали за коса (от 4-5 помпички на мокра както и 1-2 след това на суха коса). Те спомагат за лесното разресване на косата и предотвратяването на цъфтене и заплитане. Когато подсушавате косата си със сешоар го дръжте на разстояние от косата. Мократа коса е по-крехка, и чувствителна за това трябва да бъдете внимателни, когато я разресвате използвайте дървена четка за коса която е със заоблени връхчета на зъбците си, като започвате да решите от върха към корена постепенно, а след това решите по целия скалп към върха така едновременно ще масажирате скалпа и ще засилите неговото кръвообръщение. 


3. Давайте на косата си специални грижи от време на време.

Естествените продукти понякога могат да бъдат много полезни за подхранване на вашата коса лично аз ги използвам и мога да кажа ,че при редовно използване имат невероятен ефект.Смесете 1 до 2 жълтъка ,1-2 лъжици мед,1-2 лъжици кисело мляко,по 1-2 лъжици от следните масла арганово,бадемово,масло от гроздови семки.Разбъркайте и внимателно втрийте сместа по целия скалп и коса след което сложете шапка за баня и стойте 2-3 часа.Процедурата се прави всяка седмица а за тези които искат да засилят растежа на косата си може да добавят от Стимуланта за разтеж на Икаров,който се предлага във всяка аптека.Отмийте внимателно 2 пъти с шампоан и хладка вода.

4. Поддържайте редовно цвета на косата си.

Много е важна поддръжката на даден цвят защото след определено време той губи блясъка и наситения си оттенък а израсналият корен придава неподдържан вид на вашата коса.консултирайте се с вашият фризьор точно след колко време трябва да боядисате корена си и да освежите дължините на косата.Във фризьорските салони се предлага услуга-матиране,което представлява насищане на цвета или неутрализиране на нежелани жълти и оранжеви оттенъци специално за блондинките. Също така има и продукти за домашно ползване за поддържане на оттенъка на цвета под формата на оцветяващи балсами и шампоани.

5. Подстригвайте редовно косата си.

Един от най-важните съвети за красива коса е редовната подстрижка,препоръчително е веднъж месечно да се отнемат сухите и нацъфтели краища за да поддържате здрава и жизнена коса.Избягвайте редовното използване на преси и маши защото те са враг номер едно на вашата коса,те причиняват цъфтене и накъсване на косъма.Естественото начупване на коса в момента е популярен тренд а за тези които искат оформени къдрици без да изгарят косата си могат да използват ролки,има различни големини и можете да експериментирате. 

You can find his page on Facebook here and see his work.
~
Можете да намерите неговата страница във Facebook тук и да видите работата му.
19 April 2015

Naked On The Run by Urban Decay Review


I have heard so much about this palette and I've read a lot of mixed reviews, so I wanted to give it my take. It's my first product by Urban Decay, so I went for something that includes a variety of their stuff to try. When you don't pay attention to the rather disturbing name, all is good.
~
Чувала съм толкова много за тази палитра и съм чела доста смесени мнения, затова исках да дам и моето. Първият ми продукт на Urban Decay е, затова избрах нещо, което съчетава разнообразие от техни неща за пробване. Когато не обръщате внимание на странното име, всичко е наред.


Naked On The Run includes:

- a travel sized Perversion mascara
- a travel sized 24/7 Glide-on pencil
- a full sized Naked lip gloss
- 5 brand new eyeshadow shades
- a blusher and bronzer duo
- a 50/50 highlighter
~
Naked On The Run включва:

- малък размер спирала Perversion
- малък размер 24/7 Glide-on молив
- пълен размер гланц за устни Naked
- 5 нови цвята сенки за очи
- дуо от руж и бронзираща пудра
- хайлайтър 50/50


I think the packaging is very stylish and pretty and I love the camo print. It shuts safely, but if you're carrying it, it's quite noisy. Obviously it doesn't really include everything you need to do your make-up when you travel, but it does save space.
~
Мисля, че опаковката е много стилна и обожавам камуфлажния принт. Затваря се сигурно, но ако я разнасяте е доста шумна. Очевидно не включва всичко, което ви трябва, когато пътувате, за да се гримирате, но спестява място.


Now, a little it about the different products it includes. The blush and bronzer duo is 8.5g, so that's a standart size. The blush is a lovely colour, especially for Spring. It's highly pigmented and blends easily. The bronzer is a bit too warm toned for me, but it's light, so it doesn't leave you looking orange. The highlighter is decent, but I expected more. Maybe it's because I'm used to Mary-Lou Manizer by theBalm.
~
Сега, малко за различните продукти, които включва. Ружът и бронзиращата пудра тежат 8.5 грама, което е стандартен размер. Ружът е сладък цвят, особено за пролетта. Силно пигментиран е и се разнася лесно. Бронзиращата пудра ми идва твърде топла, но е светла, така че не ви прави оранжеви. Хайлайтъра бива, но очаквах повече. Може би защото съм свикнала с Mary-Lou Manizer от theBalm.


So far, so good. You can see how pretty the blush is and the highlighter adds a more natural glow. 
~
Засега добре. Може да се види колко е красив ружът и хайлайтърът придава естествен блясък.


There are five eyeshadow shades, which are new to Urban Decay. Three of them are shimmery and the other two are matte. All of them are pretty neutral colours, only the first one is rose gold, which is more demanding.~
Има пет цвята сенки, които са нови за Urban Decay. Три от тях са блестящи, а другите два са матови. Всички от тях са сравнително неутрални цветове, само първият е розово злато, което е малко по-изискващо.


Here comes my only disappointment with this palette. The shimmery shades are really opaque and pretty, but the matte ones aren't. They also leave fallout under the eyes, which I have to go over with a concealer. Dive is my favourite colour, because it stands out the most.
~
Това е единственото ми разочарование от палитрата. Блестящите цветове са доста наситени и красиви, но матовите не са. Разпрашват се и под очите, което трябва да почистя с коректор. Dive e любимият ми цвят, защото най-много изпъква.


The Naked Lip Gloss is a full sized product and it's in the shade Sesso, which is a brownish nude. What I've noticed about it is that it makes the lips slightly sting after application, which makes them look fuller. The only thing that annoys me about it is the smell. It smells like medicine to me.
~
Naked гланцът за устни е продукт в пълен размер и цветът е Sesso, който е кафеникав неутрален. Това, което съм забелязала в него е, че леко пари на устните при нанасяне, което ги кара да изглеждат по-плътни. Единственото нещо, което не ми допада е миризмата му. Мирише ми на лекарства.The 24/7 Glide-On Eye Pencil is in the colour Stag. It's a really really dark brown, which I think is gorgeous. This is probably my favourite product out of the whole palette. It's honestly the best eye pencil I've ever tried. The colour stays on a long time, doesn't smudge, but at the same time is easy to blend and to create a smoky look.
~
24/7 Glide-On моливът за очи е в цвят Stag. Много много тъмно кафяво е, което според мен е разкошно. Той е най-вероятно и любимият ми продукт от цялата палитра. Честно мога да кажа, че е най-добрият молив за очи, който съм пробвала. Цветът остава на клепача дълго време, не се размазва, но в същото време е лесен за блендиране и създаване на опушен грим.


Both products are ones I would buy again. The price is not the greatest thing about them, but I do strongly recommend trying the eye pencils.
~
И двата продукта са такива, които бих купила отново. Цената не е най-доброто нещо в тях, но силно препоръчвам да пробвате моливите за очи.And lastly, the Perversion Mascara. Everyone raved about it so much when it came out. I never thought I would get to try it. Again, I had heard mixed reviews, so I wanted to test it for myself. I usually go for plastic brushes, but I'm in love with this mascara. The formula is neither too dry nor too wet, it curls the lashes and makes them look longer and most of all, seperates them really well. I would buy it seperately.
~
И последно, спиралата Perversion. Всички говориха за нея, когато излезе. Никога не бях предполагала, че ще мога и аз да я пробвам. Отново, бях чула смесени мнения и исках да я тествам сама. Обикновено предпочитам силиконови четки, но съм влюбена в тази спирала. Формулата е нито твърде суха, нито твърде течна, извива миглите и ги прави по-дълги и най-вече, разделя ги страхотно. Бих си я купила и отделно.


So, is the Naked On The Run palette worth the money? Probably not, it's a treat. But if you're getting into make-up, or like me, haven't tried anything by the brand before, it's a great experience and something valuable to have.

Are you a fan of Urban Decay?
~
Дали Naked On The Run си струва парите? Най-вероятно не, по-скоро е глезотия. Но ако сега навлизате в грима, или като мен, не сте пробвали нищо от марката, е страхотно преживяване и нещо ценно, което може да имате.

А вие фенове ли сте на Urban Decay?

xo,
Kalina
15 April 2015

Fringe


Jacket: Second Hand // Denim Shirt: H&M // Skirt: H&M // Boots: olx.bg // Bag: H&M // Sunglasses: H&M and roses glued by me and my boyfriend // Necklace: H&M

SPRING IS FINALLY HERE OH MY GOD! I can finally dress how I want to! It's Wednesday today, which means it's my day off work, BUT I was at UNI. However, one of my orders from H&M arrived, so that was the highlight of my day. I'm waiting for so many online orders, I should probably stop shopping now. 

P.S. Any suggestions on future posts are welcomed!
~
ПРОЛЕТТА НАЙ-НАКРАЯ Е ТУК! Вече мога да се обличам както искам! Сряда е, което означава, че е почивен ден за мен, НО бях в университета. Въпреки това, едно от поръчките ми от H&M дойде, което беше най-добрата част от деня ми. Чакам толкова много онлайн поръчки, най-вероятно трябва да спра да пазарувам.

П.П. Всякакви предложения за бъдещи публикации са добре дошли!

xo,
Kalina
14 April 2015

Aria

I love days like this when I can take my time and just go for a walk with Ari. And she loves going on walks so much, everytime someone mentions "a walk" she stands up and goes to the door. I enjoyed the holidays, but now it's time to go back to work. 
~
Обичам дни като този, в който мога да се мотая и просто да изляза на разходка с Ари. А тя обожава да ходи на разходки, всеки път, когато някой спомене "разходка", тя става и отива до вратата. Прекарах си добре празниците, но сега е време за работа.

xo,
Kalina