18 September 2015

Day Off

Day off day off! And I mean off - no work, no uni, just rest. It was so great to just chill and not worry about anything and take a walk with Ari. It's holidays in Bulgaria until Wednesday and I'm so happy about that!
~
Свободен ден свободен ден! И наистина свободен - без работа, без университет, просто почивка. Беше страхотно просто да релаксирам, да не се притеснявам за нищо и да се разходя с Ари. Сега има доста почивни и дни и съм много щастлива!

xo,
Kalina
16 September 2015

First Day Of School

I went back to UNI this week, but my brother went back to school and he was actually happy about it. He's in the 3rd grade now and he goes to my first school. We took these photos yesterday, when it was officially the beginning of the term. I really want to go back to school now, even though I hated it.
~
Аз се върнах в университета тази седмица, но брат ми отново тръгна на училище и всъщност беше щастлив. Вече е 3ти клас и учи в първото ми училище. Правихме тези снимки вчера, когато официално започна годината. Сега искам и аз да се върна в училище, въпреки че го мразех.

xo, 
Kalina
14 September 2015

Back to UNI
First day of this year's UNI - no. Work afterwards - no. But relaxing and walking Ari after that - yay! Dogs have a way of making your day better.

Going back to school was really weird, it felt like I hadn't been there for so long and I kept wondering what I was actually doing there, haha, but seeing friends is always nice. Hooray for another semester.

Good luck to everyone starting tomorrow!
~
Първи ден в университета за тази година - не. Работа след това - не. Но да релаксирам и да разходя Ари след това - йей! Кучетата наистина оправят деня ти.

Беше много странно да се върна на училище, все едно не бях ходила от страшно много време и се чудех какво правя там изобщо, хаха, но пък да се видиш с приятели винаги е приятно. Ура за поредния семестър!

Късмет на всички, които започват утре!

xo,
Kalina
11 September 2015

Dogs & Sunsets

A friend of mine actually told me that I need to include Aria in my posts more often, The truth is that I want to, but taking photos of her is close to impossible, because she just can't stay still unless she's sleeping.

Today was a nice day though - I went to work, had Chinese, took a nap in the afternoon, caught up on all the reality TV I watch and took a walk with the dog. It's weird, because I don't really like my neighbourhood, but it seems nice in photos.
~
Приятелка ми каза, че трябва да включвам Ария в постовете си по-често. Истината е, че искам, но да я снимам е близо до невъзможно, защото тя просто не може да стои мирно освен ако не спи.

Днес беше приятен ден - ходих на работа, ядох китайско, спах следобеда, наваксах си с риалити предаванията, които гледам и разходих кучето. Странно е, защото не харесвам много квартала си, но пък на снимки изглежда добре.

xo,
Kalina
9 September 2015

She's Back!
You might remember Yoli from her guest review or this post. She's one of my best friends, who's studying in the UK. She's here now for a month and I love that I got to see her again. It's hard when your best friends live far away.
We watched Mean Girls and ate lots of carbs (we couldn't even finish the pizza) and then we went to the mall and it was time to go. I've really learnt to appreciate every moment I get with my favorite people, because that's what life's about.
Wow, so deep.
~
Може да си спомняте Йоли от гост ревюто й или този пост. Тя е една от най-близките ми приятелки и в момента учи в Англия. Сега е тук за месец и се радвам, че пак се видяхме. Трудно е, когато най-добрите ти приятели са далеч.
Гледахме Mean Girls и ядохме много въглехидрати (дори не успяхме да довършим пицата), отидохме в мола и след това трябваше да си тръгва. Научих се да оценявам всеки момент с любимите хора, защото това е животът.
Толкова съм дълбокомислена.

xo,
Kalina
7 September 2015

Sundays
It was a great end-of-summer Sunday (which I still refuse to let go of) and can we look at the sunset I mean???? Gorgeous. I took a walk around the sea garden, ate ice-cream and took lots of photos. I'm still getting used to my new camera, but I'm loving how pretty and easy to edit the photos are.
Btw, these pants are my absolute favourite thing to wear and I may or may not have 5 pairs.

How did you spend your weekend?
~
Беше страхотна неделя в края на лятото (с което все още отказвам да се сбогувам). Вижте залеза???? Красота. Разходих се из морската градина, хапнах сладолед и снимах доста. Все още свиквам с новата камера, но ми харесва колко красиви и лесни за обработка стават снимките. 
Между другото, тези панталони са ми любими и е възможно да имам 5 чифта.

Вие как прекарахте уикенда?

xo,
Kalina
5 September 2015

Goodbye Summer
I really really really (this is starting to sound like The Spice Girls) don't want this summer to end. It's been a great one and September is like a wake-up call. I don't want to go back to reality and UNI.

I absolutely hate the heat as it makes me dizzy and light-headed (low blood pressure, hooray) and I can't stand the humidity - I haven't had my hair straight for a good few months, but I loved being (semi-) free, going to the beach and getting to see friends from school. But, as a wise person on the internet once said, "September is the Monday of the year".
~
Изобщо изобщо изобщо не искам това лято да свърши. Беше страхотно, а септември е като събуждане. Не искам да се върна към реалността и университета.

Много мразя жегата, защото ми се завива свят и ми пада кръвното (баба Калина) и не мога да понасям влажността - не съм си изправяла косата от няколко месеца, но ми хареса да съм (полу) свободна, да ходя на плаж и да се виждам с приятели от училище. Но, както някой мъдър човек е казал някога: "Септември е понеделникът на годината".

xo,
Kalina