Showing posts with label бюти блог. Show all posts
Showing posts with label бюти блог. Show all posts
19 June 2017

CATRICE SOLEIL D'ETE LIMITED EDITION COLLECTION


This post is an exciting one for me, because this collection by Catrice hasn't even been released yet. I was looking for more information on it online, but found little to nothing, so I decided to talk about it a bit more and give my first impressions.
~
Този пост е вълнуващ за мен, защото тази колекция от Catrice все още не е на пазара. Търсих повече информация за нея онлайн, но не намерих почти нищо, така че реших да поговоря за нея и да споделя първите си впечатления.


The eyeshadow palette is not really my piece of cake, because there isn't a fully matte shade. But with that being said, I was pleasantly surprised. Most of the shades are really opaque and good quality. They're easy to blend and the colours are pretty.
~
Палитрата със сенки не е мой тип, защото няма напълно матов цвят. Но въпреки това, бях приятно изненадана. Повечето сенки са наситени и добро качество. Лесно се блендват и цветовете са красиви.


I was really excited to try this product - a cream eyeshadow pot. The colour is a dark bronze and it's very opaque and metallic. The formula is wetter than I thought it would be and it's easy to apply - you need less than you think. It's not very long lasting though - it had creased when I checked after a few hours, but that may be because I didn't put on primer either.
~
Много се вълнувах да пробвам този продукт - кремообразна сянка в бурканче. Цветът е тъмно бронзов и много наситен и металиков. Формулата е по-водниста отколкото си мислех и се нанася лесно - нужно е по-малко отколкото си мислите. Обаче не е много дълготраен - беше се напластил след няколко часа, но може и да е, защото не сложих основа.


The highlighter is my absolute favourite from this collection. Despite having arrived shattered, it's still amazing quality. It's so intense and pretty, I could compare it to a BECCA product. The colour is rosy, but it's supposed to be duochrome. I'm just really impressed by it and will be using it a lot.
~
Хайлайтърът е абсолютният ми фаворит от колекцията. Въпреки че пристигна натрошен, все още е страхотно качество. Толкова е наситен и красив, мога да го сравня с продукт на BECCA. Цветът е розов, но би трябвало да е дуохромен. Просто наистина съм впечатлена и ще си го използвам доста.


The golden lip booster is not a product I'd typically go for, but I can't bare wearing matte lips in the summer, so I tried it. It's essentially a lip gloss, but it stings on the lips to make them look poutier and fuller. The colour doesn't look as gold and it's actually really nice paired with a tinted lip balm.
~
Golden lip booster-ът не е продукт, който си бих взела, но тъй като не мога да понасям метови устни през лятото, го пробвах. Като гланц за устни е, но щипе, за да ги направи по-големи. Цветът не изглежда толкова златен и всъщност е доста хубав в комбинация с балсам за устни.


Here are all the products swatched from left to right - the lip booster, highlighter, eyeshadow palette and creme eyeshadow. You can see the colours and pigmentation for yourself,which to be fair, is great. I know there are some more products in the collection - as far as I know a bronzer and lipstick, so I can't wait for it to be released and see everything.
~
Ето ги и суочовете на продуктите от ляво на дясно - lip booster, хайлайтър, палитра със сенки, кремообразна сянка. Можете да видите цветовете и пигментацията сами, които ако трябва да съм честна, са страхотни. Знам, че има и други продукти в колекцията - мисля, че червило и бронзър, така че нямам търпение да излезе на пазара и да видя всичко.


I'd love to know which products you'd like to try! Has anything caught your eye?
~
Бих се радвала да разбера кои продукти бихте искали да пробвате. Нещо грабна ли ви вниманието?

xo,
Kalina
25 May 2017

TOO FACED SWEET PEACH PALETTE REVIEW


How many eyeshadow palettes do I need? I don't really have an answer, but it's definitely less than I currently own. However, since this one is the newest addition to the family and I literally haven't stopped using it since I bought it, I wanted to do a review on it - the Sweet Peach palette by TooFaced.
~
Колко палитри със сенки ми трябват? Нямам отговор, но определно по-малко отколкото имам в момента. Въпреки това, тъй като тази е най-новия член на семейството и не съм спряла да я използвам откакто я купих, исках да споделя мнението си за нея - Sweet Peach от Too Faced.


It comes in this super cute packaging, which is typical for the brand. The style of it is definitely not for everyone, but I like it. The palette itself feels fairly heavy and sturdy and it shuts securely, so I would say it's good for travelling. One of the cutest things about it is that it smells like peaches even before you open it, which on one hand is so nice and makes it stand out from the rest, but on the other - extra chemicals added and you put that shit on your eyes.
~
Опаковката е супер сладка, което е типично за марката. Стилът им определено не е за всеки, но на мен ми допада. Самата палитра се усеща леко тежка, но се затваря сигурно, така че бих казала, че е добра за пътуване. Едно от най-сладките неща е, че мирише на праскови, дори когато е затворена, което от една страна е супер приятно и я отличава от останалите, но от друга - това са допълнителни химикали, които слагате на очите си.


When you open it, you can see all the gorgeous colours, which were the reason why I got it in the first place. I feel like they're so universal and I can see myself wearing every single one of them (apart from the green) and doing so many different looks. There are 18 shades in total, which for the price is amazing and there are no brushes, which I actually like. There is a small mirror, which could come in handy if you're travelling, but I generally don't care if the palette has a mirror or not.
~
Когато я отворя, виждам всички прекрасни цветове, които бяха причината да я купя първоначално. Мисля, че са универсални и бих носила всички цветове (освен зеления) и бих направила различни гримове с нея. Има общо 18 цвята, което за цената е невероятно и няма четки, което всъщност ми харесва. Има малко огледалце, което би свършило работа, ако пътувате, но на мен по принцип не ми пука дали в палитрите има огледало или не.


There is a variety of colours and finishes - from nudes to purple and black shades and matte, satin and glittery finishes. I would say all of them are pretty opaque, but the satin ones are not on the same level as the rest. The shades I tend to reach for the most on a daily basis are White Peach, Georgia and Puree, which are all mattes. They're definitely long wearing, but I haven't applied them without a primer or at least concealer underneath.
~
Разнообразието от цветове и финиши е голямо - от неутрални до лилаво и черно и матов, сатенен е блестящ финиш. Бих казала, че всички са доста наситени, но сатенените не са на същото ниво като останалите. Цветовете, към които аз посягам ежедневно са White Peach, Georgia и Puree, които са матови. Определено са дълготрайни, но не съм ги нанасяла без база или поне коректор отдолу.


All in all, I'm really impressed with this palette. It's perfect for everyday looks, but gives you the option to play with the colours and create a smokey eye for example.It's my first eyeshadow palette by Too Faced, but I'll definitely be keeping an eye on the brand for more!
Do you have it? What are your thoughts?
~
Общо взето, наистина съм впечатлена от палитрата. Перфектна е за ежедневен грим, но дава и възможността да се играе с цветовете и да се създаде опушен грим например. Това е първата ми палитра от Too Faced, но определено ще следя марката за още!
Вие имате ли я? Какво е вашето мнение?

xo,
Kalina
21 June 2016

ColourPop Super Shock Eyeshadow Review


I recently did a review on the Ultra Matte Lip liquid lipsticks by ColourPop and since that wasn't all I got, I thought it's time to talk about their eyeshadows a bit. I have 3 colours in 3 different finishes - matte, metallic and ultra metallic, so I wanted to compare them.
~
Наскоро направих ревю на течните червила Ultra Matte Lip от ColourPop и тъй като те не бяха всичко, което поръчах, реших, че е време да поговорим за сенките. Имам 3 цвята в 3 различни финиша - матов, металик и ултра металик и исках да ги сравня.The first shade I have is called Hanky Panky and it's matte. When I saw it online I fell in love with the colour. I thought it would be the perfect crease colour for a natural look. However, I was really disappointed, because it seems like it isn't opaque at all. I take a huge amount and it still doesn't show up on my eyelids - base or no base. I don't know if that's an issue with all matte ColourPop eyeshadows, but it's definitely the case with this one.
~
Първия цвят, който имам се казва Hanky Panky и е матов. Когато го видях онлайн, се влюбих. Мислех, че ще е перфектен за сгъвката на клепача при естествен грим. За жалост обаче бях разочарована, защото изобщо не е наситен. Вземам огромно количество и въпреки това не си личи на клепачите ми - с база или без. Не знам дали това е проблем при всички матови сенки на ColourPop, но при този цвят определено е.The next one is Nillionaire. It's a metallic and kind of the typical bronze shade. It has quite large pieces of glitter. It's nothing like Hanky Panky - it's really pigmented and looks great.
~
Следващият цвят е Nillionaire. Металик е и е типичният бронз. Има едри блестящи частици и не е нищо като Hanky Panky - доста е пигментиран и изглежда страхотно.And the last one is La La, which is my absolute favourite. The finish is ultra metallic and out of the batch it's the most opaque. It's a really pretty copper shade with much smaller pieces of glitter. I love this one and I'm even wearing it today.
~
И последният цвят е La La, който ми е любим. Финишът е ултра металик и от всички той е най-наситен. Много красив меден цвят е с много по-ситни частици блясък. Харесвам го страшно много и дори днес съм с него.


Here are the swatches: La La, Nillionaire, Hanky Panky (left to right). I hope you can see what I was talking about. I would definitely go for more shades in the ultra metallic finish if I have the chance to order again.
~
Eто ги нанесени: La La, Nillionaire, Hanky Panky (от ляво на дясно). Надявам се да виждате какво имах предвид. Определено бих си взела още с ултра металик завършек, ако отново имам шанс да поръчам.


Overall, I like the metallics, but definitely wouldn't recommend the matte finish. The packaging is really pretty and convenient. You get a lot of product too for the price of $5. Have you ever tried any ColourPop products?
~
Като цяло много харесвам металиковите, но определено не бих препоръчала матовия финиш. Опаковката е много сладка и удобна. А и получавате доста продукт за цената от $5. Вие пробвали ли сте продукти на ColourPop?

xo,
Kalina
14 June 2016

Rimmel Apocalips Review + Giveaway


Днес ще говоря за течните червила Apocalips на Rimmel London. Бяха ми изпратени от Parfimo, където можете да намерите парфюми и козметика, които иначе не са достъпни на българския пазар.
Трите цвята, за които ще говоря са Celestial, Nova и Solstice.


Опаковката е изчистена и е общо взето изглежда като на гланц за устни, но текстурата е много различна. Апликаторът позволява лесно нанасяне, а самите червила са с отлична пигментация и се усещат много удобно на устните. Нито са изсушаващи, нито лепнат, а като завършек са с лек блясък. Не са много издържливи, общо взето стандартно за червила - като хапнете и почти ги няма, но пък позволяват наслояване. Най-много ми допада това, че се нанасят гладко и несъвършенствата по устните не се виждат.


Celestial бих описала като неутрално розово. Не бие много на очи, но не е напълно неутрален цвят. Много е красив и според мен би стоял добре на всяка кожа.


Nova е розово. Просто розово. Нито твърде ярко, нито бебешко, перфектното розово.


А за Solstice бих казала, че е с малко по-различен финиш - металик, което е нещо доста модерно в момента. Цветът е неутрален и много добре се съчетава с различни цветове грим.


Ето ги червилата, нанесени на ръката ми. Вижда се ясно разликата в цветовете, финиша и текстурата. Определено Solstice ми е любимец, въпреки че не е нещо, към което често посягам. Бих казала, че в колекцията има по нещо за всеки и не се сещам на кого не биха му допаднали. 


Можете да ги намерите в Parfimo ето тук, а аз самата реших да направя малък giveaway на страницата ми във Facebook, в който можете да вземете участие тук!

xo,
Kalina
5 June 2016

Syoss Gloss Sensation Review


As you may know, I'm not naturally blonde and I have to dye my hair every month to month and a half. I usually do it by myself at home, so I was happy to receive the Syoss Gloss Sensation to try out. It's the lightest colour - 10-51 Icy Blonde, which is suitable for dyed hair or natural blondes. If you have darker hair, it won't work for you.
~
Както може би знаете, не съм естествено руса и трябва да се боядисвам всеки месец до месец и половина. Обикновено правя това сама вкъщи, така че се радвах като получих боята на Syoss Gloss Sensation. Цветът е най-светлият - 10-51 Icy Blonde, което е подходящо за изрусена или естествено руса коса. Ако е по-тъмна, няма да се получи.


Inside each pack you get a gel and a lotion, which you mix together to make the dye, a conditioner for after you've coloured your hair, gloves and instructions (pretty much all the standard stuff). Depending on your hair length, you may need one or two boxes. To dye all my hair, I need two.
~
Във всяка опаковка има гел и лосион, които се смесват, за да се получи боята, балсам за след боядисването, ръкавици и инструкции (общо взето всичко стандартно). Зависейки от дължината на косата, може да ви трябват една или две кутии. На мен ми трябват 2 за цялата коса.


This was my hair before dyeing it with Syoss Gloss Sensation. It always has brassy tones, which I don't mind that much, and it's pretty light.
~
Това беше косата ми преди да я боядисам със Syoss Gloss Sensation. Винаги има медни тонове, които не ме дразнят особено, и е доста светла.


And this is after. I took this photo about 2 weeks after dyeing it, so the cooler tones have started to wash out, but you can see that it's a bit lighter and grey-er (???).
~
А това е след. Направих тази снимка около 2 седмици след боядисването, така че по-хладните тонове са започнали да се измиват, но се вижда, че е малко по-светла и сива.


All in all, I wouldn't say that I'm impressed or disappointed. It's an absolutely normal product and does what you'd expect from a hair dye. I'd recommend this to all my fellow blondies, if you haven't found the perfect shade for you yet.
~
Като цяло, не бих казала, че ме впечатли или разочарова. Абсолютно нормален продукт е и прави това, което се очаква от боя за коса. Бих я препоръчала на блондинките, които все още не са открили перфектния си нюанс.

xo,
Kalina
21 May 2016

Mini Haul + Първи Впечатления


Голямото пазаруване го видяха тези, които са харесали страницата ми във Facebook. Това тук са само няколко неща, които си харесах тази седмица. Всичките ги пробвах вече, затова добавям и първите си впечатления.


Rimmel London Hide The Blemish
Първото нещо е този коректор на Rimmel, който не веднъж съм споменавала, че ми е любим. Наскоро си промениха опаковката и честно казано, тази новата е ужасна. Супер здраво се затваря, успях да се прищипя вече и както се вижда, продуктът се размазва навсякъде. Иначе към самия него нямам забележки.


Catrice All Round Concealer Palette
Бях чела някакво ужасно ревю на тази палитра, но въпреки всичко реших да я пробвам. Засега не съм много впечатлена, но не съм и разочарована. Цветът "сьомга" ми харесва доста. Вярно е, че консистенцията е много гъста, но като се смесят с хидратиращ крем или олио, коректорите стават удобни за използване.


Catrice Ultimate Color Lipstick в цвят 050 Princess Peach
Понеже пазарувах предимно в Lilly, получих като подарък това червило на Catrice (при покупка на продукт на Catrice над 5лв ви дават скреч карта). Не бих си избрала сама цвета, нито пък формулата - почти като гланц е, но нанесено ми харесва.


Golden Rose Longstay Liquid Matte Lipstick 09
Естествено че като разбрах, че Golden Rose са пуснали серия течни матови червила, трябваше веднага да си взема някой цвят. Парадоксалното при мен е, че изобщо не обичам този тип продукт, но продължавам да си купувам различни цветове и марки. Точно червено нямах, а това като цвят доста ми допадна. Не е толкова дълготрайно колкото другите, които имам, но пък цената го оправдава.


Maybelline Brow Satin
Не ми трябваше нов молив за вежди, но колкото повече, толкова повече. Цветът е 6+, но ще ми трябва малко време да свикна с автоматичен молив. От едната страна изглежда така,


а от другата така. Тази част е гъбичка с пигмент, който се взема от капачката. Честно казано, едва ли ще я използвам много, но е хубаво да има разнообразие.


Kate and Bean, a brand new online handmade and vintage marketplace, is now accepting applications from vendors across the US! You simply create and ship your items to them and they handle everything from there. Want to learn more? Visit www.kateandbean.com


Това бяха всичките ми нови нещица, а сега ще ви помоля да пуснете по една молитва насам да ми приключат най-накрая изпитите, че не се издържа вече. Мерси предварително! :D

xo,
Kalina
29 April 2016

Априлски любимци 2016


Нямах любимци за март, защото, еми, нямах любимци за март. Не си бях купувала нищо ново, не бях преоткрила продукт или каквото и да е и нищо не ме впечатли. Ноооо за сметка на това точно обратното се случи през април, така че да минаваме направо към нещата, за които ще говоря (нещата, защото винаги включвам повече от козметика).Dolce K by Kylie Cosmetics
Пълно ревю. Наистина си заслужава шума, въпреки всички недостатъци на обслужването.Rimmel Glam Eyes 
Препоръча ми я консултантката в Lilly и заради супер достъпната цена реших да я пробвам. Въпреки че не съм фен на течните очни линии, ми хареса. Лесна е за използване и дава достатъчна прецизност.Rimmel Match Perfection
Исках да си взема фон дьо тен в цвят, който е подходящ за лятото и когато използвам изкуствен тен. Насочих се към dm, заради намалението и реших да пробвам този в цвят 300 Sand, защото наистина съвпада перфектно. Много добра покривност, която се наслоява и не се усеща тежко върху лицето. Alteya Organics Rose Water
Много обичам да си я пръскам след тренировка - действа супер освежаващо, или просто през деня. Наскоро открих, че може да се използва и върху грим като setting spray. Поръчах си розова вода и на Mario Badescu, да видим как ще се разбера с нея.


Essie Parka Perfect
Перфектното синьо сиво. Напоследък изобщо не нося ярки цветове лак, а тези на Essie са ми вечните любимци така или иначе - никога не са ме предавали в отношение на бързо изсъхване, пигментация и дълготрайност.Beach Holiday Yankee Candle
Най-любимите ми свещи! А аз много обичам свещи. Тъй като минах от зимни и коледни аромати на по-свежи и летни, този е един от любимите. Също така, свещничето е супер сладко.


H&M Mirrored Aviators
Наскоро открих, че имам цели 5 чифта авиаторски очила, но пък тези са ми любимите. Стоят супер добре на всеки според мен и това, че стъклата са огледални ги прави още по-яки.


Цък и цък. Препоръчвам.


И така де, това са ми общо взето любимите нещица през месеца, ако се сетя за още нещо, ще споделя на страницата си във Facebook. Вас какво ви зарадва през месец април?

xo,
Kalina