Showing posts with label мнение. Show all posts
Showing posts with label мнение. Show all posts
25 May 2017

TOO FACED SWEET PEACH PALETTE REVIEW


How many eyeshadow palettes do I need? I don't really have an answer, but it's definitely less than I currently own. However, since this one is the newest addition to the family and I literally haven't stopped using it since I bought it, I wanted to do a review on it - the Sweet Peach palette by TooFaced.
~
Колко палитри със сенки ми трябват? Нямам отговор, но определно по-малко отколкото имам в момента. Въпреки това, тъй като тази е най-новия член на семейството и не съм спряла да я използвам откакто я купих, исках да споделя мнението си за нея - Sweet Peach от Too Faced.


It comes in this super cute packaging, which is typical for the brand. The style of it is definitely not for everyone, but I like it. The palette itself feels fairly heavy and sturdy and it shuts securely, so I would say it's good for travelling. One of the cutest things about it is that it smells like peaches even before you open it, which on one hand is so nice and makes it stand out from the rest, but on the other - extra chemicals added and you put that shit on your eyes.
~
Опаковката е супер сладка, което е типично за марката. Стилът им определено не е за всеки, но на мен ми допада. Самата палитра се усеща леко тежка, но се затваря сигурно, така че бих казала, че е добра за пътуване. Едно от най-сладките неща е, че мирише на праскови, дори когато е затворена, което от една страна е супер приятно и я отличава от останалите, но от друга - това са допълнителни химикали, които слагате на очите си.


When you open it, you can see all the gorgeous colours, which were the reason why I got it in the first place. I feel like they're so universal and I can see myself wearing every single one of them (apart from the green) and doing so many different looks. There are 18 shades in total, which for the price is amazing and there are no brushes, which I actually like. There is a small mirror, which could come in handy if you're travelling, but I generally don't care if the palette has a mirror or not.
~
Когато я отворя, виждам всички прекрасни цветове, които бяха причината да я купя първоначално. Мисля, че са универсални и бих носила всички цветове (освен зеления) и бих направила различни гримове с нея. Има общо 18 цвята, което за цената е невероятно и няма четки, което всъщност ми харесва. Има малко огледалце, което би свършило работа, ако пътувате, но на мен по принцип не ми пука дали в палитрите има огледало или не.


There is a variety of colours and finishes - from nudes to purple and black shades and matte, satin and glittery finishes. I would say all of them are pretty opaque, but the satin ones are not on the same level as the rest. The shades I tend to reach for the most on a daily basis are White Peach, Georgia and Puree, which are all mattes. They're definitely long wearing, but I haven't applied them without a primer or at least concealer underneath.
~
Разнообразието от цветове и финиши е голямо - от неутрални до лилаво и черно и матов, сатенен е блестящ финиш. Бих казала, че всички са доста наситени, но сатенените не са на същото ниво като останалите. Цветовете, към които аз посягам ежедневно са White Peach, Georgia и Puree, които са матови. Определено са дълготрайни, но не съм ги нанасяла без база или поне коректор отдолу.


All in all, I'm really impressed with this palette. It's perfect for everyday looks, but gives you the option to play with the colours and create a smokey eye for example.It's my first eyeshadow palette by Too Faced, but I'll definitely be keeping an eye on the brand for more!
Do you have it? What are your thoughts?
~
Общо взето, наистина съм впечатлена от палитрата. Перфектна е за ежедневен грим, но дава и възможността да се играе с цветовете и да се създаде опушен грим например. Това е първата ми палитра от Too Faced, но определено ще следя марката за още!
Вие имате ли я? Какво е вашето мнение?

xo,
Kalina
18 March 2017

ANASTASIA BEVERLY HILLS MODERN RENAISSANCE PALETTE REVIEW


I've finally managed to sit down and write a review on the Modern Renaissance palette by ABH, which I've been using for a few months now and I'm totally in love with. It's the best palette I've ever had, but if you wanna find out why, keep reading!
~
Най-накрая успях да седна и да напиша ревю за палитрата Modern Renaissance от ABH, която използвам вече няколко месеца и в която съм напълно влюбена. Най-добрата палитра, която някога съм имала, е, но ако искате да разберете защо, продължете да четете!


Starting off with the packaging - it comes in a cardboard container and the outside is suede and smooth, which is one of the few downsides, because it gets dirty and stained very easily. Other than that, I think it's quite pretty and convenient.
~
Като започнем с опаковката - идва в картонена кутийка и външната страна е велурена и гладка, което е един от малкото недостатъци, защото се зацапва и става на петна много лесно. Въпреки това, мисля че е доста красива и удобна за използване.


It also includes a brush, which I actually like, especially the fluffy side - it does a great job at blending. It's obviously not enough to do a complete eye look, but when you're travelling it could come in handy.
~
Също така включва и четка, която всъщност харесвам, особено пухкавата страна - върши добра работа в разнасянето. Ясно е, че не е достатъчна за пълен очен грим, но може да е удобна при пътуване.


Now onto the eyeshadow itself. The Modern Renaissance palette has 14 colours altogether, half of which completely matte. The others are shimmery, but some have more glitter than others. The first thing you notice when you look at it are the gorgeous pink and red shades, which could be intimidating to some people, but I think they're currently very on trend and you could apply them subtly.
~
Сега и към самите сенки. Палитрата Modern Renaissance има общо 14 цвята, половината от които са напълно матови. Останалите са блестящи, но някои имат повече брокат от други. Първото нещо, което забелязвате, когато я погледнете, са красивите розови и червени сенки, които може би са плашещи за някои хора, но според мен са доста актуални в момента и могат да се нанесат по-леко.


I'm not going to go in depth about all the individual shades, because we're gonna be here until tomorrow, so I'm just gonna give you my thoughts. As you can see, they're extremely opaque (apart from Tempera, which is the same as my skin tone, but it would look great on darker skin). They are smooth and buttery, blend like a dream and last all day. They're even hard to remove. I usually use a base underneath, but you can definitely get away without one, as they're that pigmented. The ones I use the most (probably every time) are Raw Sienna and Burnt Orange - they're great for the crease, Tempera as a base, sometimes Buon Fresco or Warm Taupe and the shimmers - Vermeer and Primavera.
~
Няма да се задълбочавам за всеки цвят по отделно, защото ще сме тук до утре, така че направо ще си дам мнението. Както можете да видите, изключително наситени са (без Tempera, която напълно съвпада с кожата ми в момента, но би изглеждала страхотно на по-тъмна). Супер меки и гладки са (????? четете ми текстовете на английски плс), разнасят се лесно и издържат цял ден. Даже са трудни за премахване. Обикновено използвам база отдолу, но не е задължителна, тъй като са наистина наситени. Тези, които аз използвам най-много (може би всеки път) са Raw Sienna и Burnt Orange - страхотни са за сгъвката на клепача, Tempera като база, понякога Buon Fresco или Warm Taupe и от блестящите - Vermeer и Primavera.


I love the wide range of colours you get with this palette, and even though there isn't a matte black shade, which most palettes have, I don't think it's really needed. You can definitely create lots of different looks using it and I'm seriously impressed, because I can't find many faults with it.
~
Много ми харесва разнообразието от цветове, които получавате с тази палитра. Въпреки че няма матово черно, което доста палитри имат, не мисля че и е нужно. Определено можете да създадете различни визии с нея и съм наистина впечатлена, защото не мога да й намеря много недостатъци.


I got mine on Cult Beauty, but it's sold out most of the time, so you have to join the waitlist if you really want it. For the price of 41 pounds it's definitely not the cheapest, but it's close to the Urban Decay Naked palettes. If you're wondering which to get, I'd go for this one.

Have you tried it and do you love it as much as I do?
~
Аз си я поръчах от Cult Beauty, но през повечето време е изчерпана, така че, ако наистина я искате, трябва да се запишете в списъка с чакащи. За цената си от 41 паунда, определено не е най-евтината, но е близка до Naked палитрите на Urban Decay. Ако се чудите коя да изберете, аз бих се насочила към тази.

Вие пробвали ли сте я и обичате ли я колкото мен?

xo,
Kalina
11 February 2017

VALENTINE'S DAY MAKEUP + H&M BEAUTY


I was so so happy to receive a box full of H&M beauty products, because if you've been following my blog, you'd know that fashion wise, H&M is 2/3 of what I wear. So, I tried all the products and created a classic Valentine's Day look, which you can see in the photos below.
~
Много много се зарадвах, като получих кутия, пълна с продукти на H&M, защото ако следите блога ми, ще знаете, че дрехите на марката са 2/3 от облеклото ми. И така, изпробвах всички продукти и създадох класическа визия за св. Валентин, която можете да видите на снимките по-долу.

Eye Colour Palette


This is an eyeshadow palette with 9 colours in total, including both mattes and shimmers. Most of them are neutral, which I love, but I would definitely say, the mattes are way better than the shimmers. It's a great size for travelling and you get everything you need for a full look.
~
Това е палитра със сенки с общо 9 цвята, включваща матови и блестящи сенки. Повечето от тях са неутрални, което харесвам, но определено бих казала, че матовите са много по-добри от блестящите. Добър размер е за пътуване - получавате всичко, от което се нуждаете за пълна визия.

High and Mighty Mascara


First of all, I LOVE the packaging of this mascara. It promises volume and length, but I think I only got the length. It does separate the lashes and doesn't crumble or flake. I always say this when I'm talking about mascaras though - my lashes are super long, because I use growth serums.
~
Първо, ОБОЖАВАМ опаковката на тази спирала. Обещава обем и дължина, но мисля, че аз получих само дължината. Добре разделя миглите и не се раздробява (не намерих друга дума). Но винаги казвам това, когато говоря за спирали - миглите ми са супер дълги, защото използвам серуми за растеж.

Aqua Liquid Eyeliner


OMG this is probably my favourite product out of all of them. It's a gold liquid liner with tiny specs of glitter and it looks so cool just above my black eyeliner. I think it's a dupe for Urban Decay's Heavy Metal Liners, but I haven't actually tried them, so I can't say for sure.
~
Това е може би любимият ми продукт от всичките. Течна златна очна линия с малки частици брокат е и изглежда много яко точно над черната ми очна линия. Мисля, че е двойник на Heavy Metal очните линии на Urban Decay, но не съм ги пробвала, така че не мога да кажа със сигурност.

Light and Shade Contour Duo


I loved this one as well. The cream highlighter is so opaque and works great on my pale skin. The contour blends well and is a good base for powder contour.
~
И този продукт много ми хареса. Кремообразният хайлайтър е толкова наситен и изглежда страхотно на бледата ми кожа. Контурът се разнася добре и е база за прахообразен контур.

Pure Radiance Powder Blusher


The colour seemed a bit too intense for me when I first saw it, but when I actually put it on my cheeks, I loved it. It's not too opaque, which is what I look for in a blush and it blends well.
~
Цветът ми изглеждаше много силен, когато го видях за първи път, но когато всъщност го сложих на бузите си, много ми хареса. Не е твърде наситен, което търся в ружовете и се разнася добре.

Precision Sponge


I wanted to show the side-by-side comparison of my old one with the new, which I haven't yet used. This was the first makeup sponge I'd tried and I still use it, even though it's not as good as the Beauty Blender.
~
Исках да покажа сравнението между старата ми с тази, която все още не съм използвала. Това беше първата ми гъбичка за грим, която пробвах и въпреки че не е добра колкото Beauty Blender, все още я използвам.

Matte Lip Colour


This lipstick looks very sleek and classy and I love the colour, it's perfect for Valentine's Day. It's matte, but it's not too drying and it's very long lasting - I ate crisps and it had barely smudged. The only downside I found was that it clings to the dry patches on the lips.
~
Това червило изглежда много изискано и обожавам цвета, перфектен е за св. Валентин. Матово е, но не е прекалено изсушаващо и е доста дълготрайно - ядох чипс и почти не беше мръднало. Единственият недостатък, който забелязах, беше, че леко се захваща за изсъхналите места на устните.

Lip Definer


And of course, I used the matching lip liner, which actually reminds me of the Kylie Cosmetics liners - it's very creamy and glides on the lips. Lip liner is now a must for me, I can't apply lipstick without it.
~
И разбира се, използвах и съответстващия молив за устни, който всъщност ми напомни на моливите на Kylie Cosmetics - доста е кремообразен и се плъзга на устните. Моливът за устни вече е задължителен продукт за мен, не мога да нанеса червило без него.

The Look


All in all, I was pleasantly surprised by all the products. H&M have definitely upped their beauty game and I might go out and buy a few things myself, because they have many more interesting products to try.
~
Като цяло, бях приятно изненадана от всички продукти. H&M определено са вдигнали нивото на козметиката си и може би ще си купя някои други неща, защото имат още доста интересни продукти за пробване.


xo,
Kalina