Showing posts with label руса коса. Show all posts
Showing posts with label руса коса. Show all posts
22 December 2016

HAIRCARE ROUTINE 2016Recently a reader suggested that I should do a post on the hair products I use and how I style my hair and I thought that was a really good idea, so here I am. Today I'm gonna be talking about my hair colour and how I take care of my hair in general.
~
Наскоро читателка предложи да направя пост за продуктите за коса, които използвам и как поддържам косата си, което много ми хареса като идея, така че ето ме хаха. Ще говоря за цвета на косата си и как се грижа за нея като цяло.


Leganza Coloring Conditioner
This is the first product I use and the main reason for my hair colour. I apply it all over my damp hair and leave it on for an hour before showering, so I could get an ashy hue. It says that you should leave it on for 10-15 minutes and rinse off, but yolo, does the job for me in an hour, gotta risk it. I use it about once a week.
~
Това е първият продукт, който използвам и основната причина за цвета на косата ми. Нанасям го по цялата си коса, след като я намокря и го държа час преди да се изкъпя, за да поддържам пепеляв тон. Пише, че трябва да се държи около 10-15 минути и да се отмие, но обичам да поемам рискове. Повтарям процедурата около веднъж на седмица, а балсамът може да се намери в Елитис.


Aussie Colour Mate Shampoo and Take The Heat Treatment
These are the products I use most when I shower. I love Aussie products and the shampoo doesn't really make a big difference with my hair colour, but I like how my hair feels after I use it. The treatment makes my hair really really soft (for like a few hours cause coloured hair = dry ends).
~
Това са продуктите, които използвам най-често, когато се къпя. Много харесвам нещата на Aussie и не че шампоанът помага много с цвета на косата ми, но пък ми харесва как се усеща, след като го използвам. Терапията прави косата ми много много мека (за около час, защото боядисана коса = сухи краища).


Schauma Silver Reflex Shampoo
This is another shampoo and I use it almost every time I take a shower after the Aussie one. It's purple and also helps keep the hair ashy.
~
Това е още един шампоан, който използвам почти всеки път, когато взимам душ, след този на Aussie. Лилав е и също придава пепеляв нюанс.


Macadamia Nourishing Moisture Masque
Sometimes, if my hair is feeling extra dry, I use a mask. This one is my favourite, because it's so nourishing and rich (as the name suggest), but it's kinda expensive and I'm running out #SOS #FundKalina
~
Понякога, ако косата ми е супер суха, използвам маска. Тази ми е любимата, защото е много подхранваща и гъста (както името предполага), но е сравнително скъпа и свършва #ПОМОЩ 


L'Oreal Mythic Oil & Balea Dry Shampoo
I use an oil immediately after I've towel dried my hair (two pumps of this one) and after I've styled it again. Sometimes even more often. The dry shampoo is a must for 3rd or 4th day hair unless you wanna go for a sleek ponytail.
~
Използвам олио веднага след като съм подсушила косата си с кърпа (две помпички от това) и след като я стилизирам отново. Понякога дори и по-често. Сухият шампоан е задължителен за коса на 3 или 4 дни, освен ако не решите да я вържите на пригладена опашка.


So, these are all the products I generally use. I dye my hair once every 6-8 weeks (usually just my roots). I try to wash it just twice a week, so I can let the natural oils do their job and I don't use heat on it very often, not even a blow dryer. I dyed it yesterday evening and straightened it and then curled it today (I have to straighten it first, because I have very thick and wavy hair), but most of the time I just let it air dry and work my natural waves.
~
И така, това са продуктите, които използвам най-вече. Боядисвам си косата веднъж на всеки 6-8 седмици (обикновено само корените). Опитвам се да я мия само два пъти на седмица, за да оставя естествените масла да свършат работата си и не я третирам много често, дори и сешоар не използвам. Боядисах я снощи и я изправих и след това накъдрих днес (първо я изправям, защото имам много гъста и чуплива коса), но през повечето време просто я оставям да си изсъхне и нося естествените си вълни.


That's all I do to my hair, from washing to styling to get it looking like that. I'm also very afraid of getting it cut, but I know I'll have to gather up the courage soon. Anyone else with the same problem?
~
Това е всичко, което правя с косата си, от къпане до стилизиране, за да изглежда така. Също, имам голям страх от подстригване, но знам, че скоро ще трябва да събера смелост. Някой друг със същия проблем?

xo,
Kalina
5 June 2016

Syoss Gloss Sensation Review


As you may know, I'm not naturally blonde and I have to dye my hair every month to month and a half. I usually do it by myself at home, so I was happy to receive the Syoss Gloss Sensation to try out. It's the lightest colour - 10-51 Icy Blonde, which is suitable for dyed hair or natural blondes. If you have darker hair, it won't work for you.
~
Както може би знаете, не съм естествено руса и трябва да се боядисвам всеки месец до месец и половина. Обикновено правя това сама вкъщи, така че се радвах като получих боята на Syoss Gloss Sensation. Цветът е най-светлият - 10-51 Icy Blonde, което е подходящо за изрусена или естествено руса коса. Ако е по-тъмна, няма да се получи.


Inside each pack you get a gel and a lotion, which you mix together to make the dye, a conditioner for after you've coloured your hair, gloves and instructions (pretty much all the standard stuff). Depending on your hair length, you may need one or two boxes. To dye all my hair, I need two.
~
Във всяка опаковка има гел и лосион, които се смесват, за да се получи боята, балсам за след боядисването, ръкавици и инструкции (общо взето всичко стандартно). Зависейки от дължината на косата, може да ви трябват една или две кутии. На мен ми трябват 2 за цялата коса.


This was my hair before dyeing it with Syoss Gloss Sensation. It always has brassy tones, which I don't mind that much, and it's pretty light.
~
Това беше косата ми преди да я боядисам със Syoss Gloss Sensation. Винаги има медни тонове, които не ме дразнят особено, и е доста светла.


And this is after. I took this photo about 2 weeks after dyeing it, so the cooler tones have started to wash out, but you can see that it's a bit lighter and grey-er (???).
~
А това е след. Направих тази снимка около 2 седмици след боядисването, така че по-хладните тонове са започнали да се измиват, но се вижда, че е малко по-светла и сива.


All in all, I wouldn't say that I'm impressed or disappointed. It's an absolutely normal product and does what you'd expect from a hair dye. I'd recommend this to all my fellow blondies, if you haven't found the perfect shade for you yet.
~
Като цяло, не бих казала, че ме впечатли или разочарова. Абсолютно нормален продукт е и прави това, което се очаква от боя за коса. Бих я препоръчала на блондинките, които все още не са открили перфектния си нюанс.

xo,
Kalina
16 December 2015

Weekdays
Jacket: New Yorker // T-Shirt: H&M // Jeans: H&M // Boots: olx


You can see how gloomy and moody the weather is (just like me)! My exams for this year are done now, though, so it's finally time to relax and get into the holiday spirit. Love Actually hasn't been rewatched yet, not all my Heroes chocolates have been eaten, so there's plenty to do! Also, does anyone share my undying love for high waisted pants?
~
Вижда се колко е мъгливо и променливо времето (като мен)! Изпитите ми за тази година приключиха вече, така че най-накрая е време да се отпусна и да се отдам на празниците. Все още не съм гледала Love Actually за пореден път и не съм изяла всички бонбони Heroes, значи има много за правене! Също, някой да споделя нестихващата ми любов към панталони с висока талия?

xo,
Kalina