Showing posts with label haircare. Show all posts
Showing posts with label haircare. Show all posts
22 December 2016

HAIRCARE ROUTINE 2016Recently a reader suggested that I should do a post on the hair products I use and how I style my hair and I thought that was a really good idea, so here I am. Today I'm gonna be talking about my hair colour and how I take care of my hair in general.
~
Наскоро читателка предложи да направя пост за продуктите за коса, които използвам и как поддържам косата си, което много ми хареса като идея, така че ето ме хаха. Ще говоря за цвета на косата си и как се грижа за нея като цяло.


Leganza Coloring Conditioner
This is the first product I use and the main reason for my hair colour. I apply it all over my damp hair and leave it on for an hour before showering, so I could get an ashy hue. It says that you should leave it on for 10-15 minutes and rinse off, but yolo, does the job for me in an hour, gotta risk it. I use it about once a week.
~
Това е първият продукт, който използвам и основната причина за цвета на косата ми. Нанасям го по цялата си коса, след като я намокря и го държа час преди да се изкъпя, за да поддържам пепеляв тон. Пише, че трябва да се държи около 10-15 минути и да се отмие, но обичам да поемам рискове. Повтарям процедурата около веднъж на седмица, а балсамът може да се намери в Елитис.


Aussie Colour Mate Shampoo and Take The Heat Treatment
These are the products I use most when I shower. I love Aussie products and the shampoo doesn't really make a big difference with my hair colour, but I like how my hair feels after I use it. The treatment makes my hair really really soft (for like a few hours cause coloured hair = dry ends).
~
Това са продуктите, които използвам най-често, когато се къпя. Много харесвам нещата на Aussie и не че шампоанът помага много с цвета на косата ми, но пък ми харесва как се усеща, след като го използвам. Терапията прави косата ми много много мека (за около час, защото боядисана коса = сухи краища).


Schauma Silver Reflex Shampoo
This is another shampoo and I use it almost every time I take a shower after the Aussie one. It's purple and also helps keep the hair ashy.
~
Това е още един шампоан, който използвам почти всеки път, когато взимам душ, след този на Aussie. Лилав е и също придава пепеляв нюанс.


Macadamia Nourishing Moisture Masque
Sometimes, if my hair is feeling extra dry, I use a mask. This one is my favourite, because it's so nourishing and rich (as the name suggest), but it's kinda expensive and I'm running out #SOS #FundKalina
~
Понякога, ако косата ми е супер суха, използвам маска. Тази ми е любимата, защото е много подхранваща и гъста (както името предполага), но е сравнително скъпа и свършва #ПОМОЩ 


L'Oreal Mythic Oil & Balea Dry Shampoo
I use an oil immediately after I've towel dried my hair (two pumps of this one) and after I've styled it again. Sometimes even more often. The dry shampoo is a must for 3rd or 4th day hair unless you wanna go for a sleek ponytail.
~
Използвам олио веднага след като съм подсушила косата си с кърпа (две помпички от това) и след като я стилизирам отново. Понякога дори и по-често. Сухият шампоан е задължителен за коса на 3 или 4 дни, освен ако не решите да я вържите на пригладена опашка.


So, these are all the products I generally use. I dye my hair once every 6-8 weeks (usually just my roots). I try to wash it just twice a week, so I can let the natural oils do their job and I don't use heat on it very often, not even a blow dryer. I dyed it yesterday evening and straightened it and then curled it today (I have to straighten it first, because I have very thick and wavy hair), but most of the time I just let it air dry and work my natural waves.
~
И така, това са продуктите, които използвам най-вече. Боядисвам си косата веднъж на всеки 6-8 седмици (обикновено само корените). Опитвам се да я мия само два пъти на седмица, за да оставя естествените масла да свършат работата си и не я третирам много често, дори и сешоар не използвам. Боядисах я снощи и я изправих и след това накъдрих днес (първо я изправям, защото имам много гъста и чуплива коса), но през повечето време просто я оставям да си изсъхне и нося естествените си вълни.


That's all I do to my hair, from washing to styling to get it looking like that. I'm also very afraid of getting it cut, but I know I'll have to gather up the courage soon. Anyone else with the same problem?
~
Това е всичко, което правя с косата си, от къпане до стилизиране, за да изглежда така. Също, имам голям страх от подстригване, но знам, че скоро ще трябва да събера смелост. Някой друг със същия проблем?

xo,
Kalina
24 January 2016

2015 Haircare Favourites


I still haven't given up on all the yearly favourites and I'll be posting body care next! 2015 was the year when I bought lots of hair products and I kinda loved all of them. These are the ones I use regularly. Also, as a disclaimer, I have very thick and unruly dyed hair with dry ends and my scalp gets greasy easily.
~
Все още не съм се отказала от годишните любимци и следващият пост ще е продукти за тяло! През 2015 си купих много продукти за коса и някак си харесах всичките. Тези са най-използваните ми. Само да спомена, че имам много гъста и чуплива коса със сухи краища, а скалпът ми се омазнява лесно.

In shower:

Schwarzkopf Essence Ultime shampoo
This was sent to me as PR, but it's the best shampoo I've used this year. It's for blonde hair and I don't know if it actually brightens it, but it leaves my hair feeling very soft and glossy.
~
Това ми беше изпратено като PR, но не най-хубавият шампоан, който съм използвала тази година. За руса коса е и не съм сигурна дали наистина я прави по-ярка, но я оставя много мека и лъскава.

Macadamia Nourishing Moisture Masque
And this is the best hair mask I've used. I tend to go for masks rather than conditioners, because they feel more moisturizing. This one seems like a small amount, but actually lasts a long time and smells amazing.
~
А това е най-добрата маска за коса, която съм използвала. Обикновено предпочитам маски пред балсами, защото са по-хидратиращи. Тази изглежда като малко количество, но всъщност стига за много време и мирише страхотно.

Styling:H&M Get It Straight Smoothing Balm
This is a leave-in conditioner which you apply on wet or damp hair. It's supposed to make your hair less frizzy and easier to straighten, which is almost impossible when it comes to my hair. It doesn't do much about the frizziness, but it definitely makes it easier to straighten.
~
Това е балсам без отмиване, който се нанася на мокра или влажна коса. Би трябвало да направи косата по-пригладена и лесна за изправяне, което е почти невъзможно на моята коса. Не помага със стърченето, но определено я прави по-лесна за изправяне.


Kardashian Beauty Dry Conditioner
This is a leave-in conditioner too, but it's a spray and is applied to dry hair. It adds so much shine to my hair, it's amazing.
~
Това също е балсам без отмиване, но е спрей и се впръсква на суха коса. Прави я толкова лъскава, невероятен е.L'Óréal Professional Mythic Oil
Oils of all kind are very popular right now and I would definitely recommend using one for your hair, especially if it's anything like mine. This one is great, because it smooths, adds shine, moisturizes dry ends and protects against heat, so it's an all-in-one type of product.
~

Всякакви видове олио са модерни напоследък и определено препоръчвам да пробвате такова за коса, особено ако вашата е като моята. Това е страхотно, защото приглажда, добавя блясък, хидратира сухи краища и защитава от топлина, така че е многофункционално.

Tools: 


Tangle Teezer
This is by far the best brush I've used. I have it in the colour Sweet Lilac and I got it in 2014 (and have been using it ever since). It doesn't pull your hair too much and minimizes hairfall.
~
Това е най-добрата четка за коса, която съм използвала. Имам я в цвят Sweet Lilac и я купих през 2014 (и я използвам от тогава насам). Не дърпа косата много и минимизира косопада.


Behind the scenes: My little helper always comes to see what I'm doing when I'm shooting.
~
Зад кулисите: Малката ми помощничка винаги идва да провери какво правя, когато снимам.


These were my haircare favourites throughout the year. I would love to learn what you've been using too, so leave them in the comments!
~
Това бяха любимците ми в грижата за коса през годината. Бих се радвала да науча какво използвате и вие, напишете ги в коментарите!

xo,
Kalina