Showing posts with label nails. Show all posts
Showing posts with label nails. Show all posts
27 June 2017

ICONAILS BY CATRICE


Today's post is all about the new nail polishes ICONails by Catrice Cosmetics. I received a few colours to test out and I wasn't expecting to like them, because I'm quite pretentious when it comes to nail polish, but I actually did, so I wanted to share why.
~
Днешният пост ще е за новата серия лакове на Catrice ICONails. Получих няколко цвята за проба и не очаквах да ги харесам, защото съм доста претенциозна, когато става въпрос за лак за нокти, но ги харесах и искам да споделя защо.


The collection has 36 colours altogether and I have 5, which are quite various. I usually only wear whites, creams and beiges and rarely stray from them (with the occasional red). I can definitely see myself wearing all of these though.
~
Колекцията има общо 36 цвята, а аз имам 5, които са доста разнообразни. Обикновено нося само бяло, кремаво или бежово и рядко каквото и да е друго (понякога червено). Обаче определено се виждам с всички тези.


The packaging is quite cute and the polishes have a big removable cap. You get a good amount for the price, too.
~
Опаковката е много сладка и лаковете имат голяма махаща се капачка. Получавате добро количество за цената.


The brush is standard to thick and the application is very easy. I think it's the right time to note that everyone's nails are different and the same formula doesn't work for everyone. I could easily compare these to Essie quality.
~
Четката е стандартна до дебела и нанасянето е много лесно. Мисля, че сега е моментът да отбележа, че нокътната плочка е различна и една и съща формула не работи за всеки. Тези могат лесно да бъдат сравнени с качеството на Essie.


I'd say as far as pigmentation goes, they're pretty standard - meaning if you want good coverage, you need to apply two layers. They dry down quickly enough for me and the best part - they do live up to the expectations. As stated, they last 7 days without a top coat, which is how I've worn them, but a top coat would definitely extend the longevity.
~
Бих казала, че що се отнася за пигментацията са стандартни - което означава, че ако искате добро покритие, ви трябват два слоя. Сравнително бързо изсъхват и най-добрата част - отговарят на очакванията. Както е обещано, издържат 7 дни без топ лак, както аз ги носих, но с топ лак определено биха издържали и повече.


I wanted to get some of those plastic nail things they have in salons, but I couldn't find any, so I swatched the colours on paper. I'm definitely gonna be wearing the first three this summer and the other two I'm going to save for autumn and winter.
~
Исках да взема от онези пластмасови неща като в салоните, но не намерих никъде, така че ги суочнах на хартия. Определено ще нося първите три цвята това лято, а останалите два ще оставя за есента и зимата.


So all in all, I'm very impressed with these nail polishes and I'm even planning on buying some myself. I didn't have to post about them, I wasn't paid and so on, but just wanted to share this great budget find. Will you be trying them?
~
Като цяло съм доста впечатлена от тези лакове и дори планирам да си купя няколко сама. Не бях задължена да поствам за тях, не ми е платено и т.н., просто исках да споделя това бюджетно откритие. Вие ще ги пробвате ли?

xo,
Kalina


22 June 2015

Manicure Monday: Rimmel & EssieI hadn't done a Manicure Monday post in a while, so I wanted to do a quick little one today. I recently bought this shade from the newer Rimmel Rita Ora line, called Rain Rain Go Away, but the colour isn't really new. I'm not too happy with the longevity, but it dries pretty quickly. And Rock at the Top by Essie is always my go-to when I want to jazz my look up a little bit.

So, what are you wearing on your nails today?
~
Не бях правила Manicure Monday пост от известно време и исках да напиша малка такава днес. Наскоро си взех този цвят от по-новата линия на Rimmel с Rita Ora, който се казва Rain Rain Go Away, но всъщност не е нов. Не съм много доволна от дълготрайността, но поне изсъхва бързо. А към Rock аt the Top от Essie винаги се насочвам, когато искам да разчупя вида малко.

А вие какво носите на ноктите си днес?

xo,
Kalina
16 March 2015

Manicure Monday: Cinderella

I've been all about Cinderella lately and I haven't even seen the film yet. I wanted a cute girly look on my nails today, so this is what I decided to go for - a baby blue and white with gold glitter. It doesn't get more Cinderella than this. I applied to coats of Pillow Talk and White Hot Love by Rita Ora for Rimmel London and on the middle and ring fingers - some of Essie's Rock at the Top, which is an amazing glitter nail polish. I keep looking at my nails throughout the day. They make my mood better instantly. Also, Spring is here, so it's time to start wearing colours again.

So, have you seen Cinderella yet?
~
Напоследък много харесвам Пепеляшка и дори не съм гледала филма още. Исках нещо сладко и момичешко на ноктите си, затова реших да ги лакирам в бебешко синьо, бяло и златист брокат. Не може да е по-Пепеляшка от това. Нанесох по два слоя от Pillow Talk и White Hot Love от Rita Ora колекцията на Rimmel London и на средния и безименния пръст добавих Rock at the Top от Essie, който е страхотен брокатен лак. Постоянно гледам ноктите си през деня. Подобряват ми настроението мигновено. Също така, пролетта е тук, затова е време да започна да нося цветове отново. 

Та, гледахте ли Пепеляшка вече?

xo,
Kalina
9 February 2015

Manicure Monday #04


I'm happy to be doing my nails on my own now, that the gel peeled off by itself when I was showering. I did like it, but I like being in control more. This might be one of my favourite nail looks that I've ever done.
~
Много съм щастлива да си правя ноктите сама отново, след като гелът се обели сам, когато се къпех. Хареса ми, но повече ми харесва да съм в контрол. Това може би е един от най-любимите ми маникюри, които някога съм правила.


These are two nail polishes I used to achieve the look. As a base, I applied two coats of White Hot Love by Rita Ora for Rimmel London and then I added Rock at the Top by Essie.
~
Това са двата лака, които използвах, за да постигна ефекта. като база нанесох два слоя от White Hot Love от колекцията на Рита Ора за Rimmel и след това добавих Rock at the Top на Essie.


This is honestly the best glitter nail polish I've had. It comes out in chunky pieces, a lot of them, and it dries really quickly. I applied only one coat on each finger and it looks so pretty. The only problem, as it is with any glitter top coat, is removing it.
~
Това е откровено най-добрия брокатен лак, който съм имала. Излиза на големи парчета, много от тях, и изсъхва много бързо. Нанесох само един слой на всеки пръст и изглежда толкова хубаво. Единственият проблем, както с всички брокатени лакове, е премахването му.
I'd love to pair Rock at the Top with a black nail polish too, because that would be very dramatic. 
How did your nails look today?
~
Бих искала да съчетая Rock at the Top и с черен лак, защото би изглеждало много драматично. 
Как изглеждаха вашите нокти днес?


24 January 2015

January HaulI've been shopping. A lot. I have reasons to treat myself though, I will share them later on. Here's a peek into my room and the clothing items I got. The first thing was a basic grey sweater from H&M, size XS. Then I went into the kids section and found this floral kimono and I just had to have it. the last thing was a T-shirt from Zara, size S. I also may have bought a lot of underwear, but no one wants to see that shhh.
~
Пазарувах. Доста. Имам причини да се глезя, ще ги споделя по-нататък. Ето поглед в стаята ми и дрехите, които си купих. Първото нещо беше обикновен сив пуловер от H&M, размер XS. След това отидох в детската секция и намерих това цветно кимоно и просто трябваше да го имам. Последното нещо беше тениска от Zara, размер S. Може и да съм си купила доста бельо, но никой не иска да го види шшш.Two of my friends recommended these Golden Rose nail polishes. I love the colour, but that's as far as it gets. It reminded me why I rarely use polishes that are not by Essie. Takes literally 84 years to dry - you can see what happened to it on my nails. Peels easily and the brush is too big. Eh.
~
Две приятелки ми препоръчаха тези лакове на Golden Rose. Влюбих се в цвета, но само дотам. Припомни ми защо рядко използвам лакове, които не са на Essie. Отне му буквално 84 години да изсъхне - може да видите какво му се случи на ноктите ми. Лесно се лющи и четката е твърде голяма. Е.


I knew Zara had good perfumes, but I had never tried any of them. After getting my Givenchy purse though, I decided that I needed something to fill it up. It's a roller ball type thingy and smells amazing - light and not too sweet, fruity as the name might suggest, ahem. It's a good thing to carry around and cheer you up during the day.
~
Знаех, че Zara имат хубави парфюми, но не бях пробвала нито един. След като си взех плика на Givenchy, реших, че ми трябва нещо да го запълни. Това е от типа с топче, което се върти и мирише страхотно - леко и не твърде сладко, плодово, както името може да подскаже, ахам. Полезно нещо е да си носиш в чантата и да те ободри през деня.


Nude lipsticks are my new passion. This is very similar to the one I got by YSL. It's by Rimmel, from their Moisture Renew series in Notting Hill Nude. Apparently, I am stating the obvious today, but it's very moizturizing. Happens to the best of us. The packaging is a bit ugly, but it's a great lipstick and I would definitely buy more from the series. 
~
Неутралните червила са новата ми страст. Това доста прилича на онова, на YSL, което имам. На Rimmel e, от Moisture Renew серията им, в цвета Notting Hill Nude. Явно изказвам очевидното днес, но е доста хидратиращо (по-забавна съм на английски, обещавам, извинявам се на българските ми читатели). Случва се и на най-добрите от нас. Опаковката е малко грозничка, но е хубаво червило и със сигурност бих си купила още от серията.


Aren't you glad this post is coming to an end? This is a lip pencil (oh my god really) from Maybelline. The colour is called Keep It Classy and it's from their Color Drama line. I wanted one ever since they came out, but I couldn't pick a colour. It's drying though, so it's not something I would use often, especially in the winter.
~
Не се ли радвате, че тази публикация свършва? Това е молив за устни (боже мой сериозно ли) от Maybelline. Цветът се казва Keep It Classy и е от линията им Color Drama. Исках да си взема от тях откакто излязоха, но не можех да си избера цвят. За съжаление е изсушаващ, така че не е нещо, което бих носила често, определено през зимата.


12 January 2015

Manicure Monday: Gel


On Friday I went to get my nails done at a salon I hadn't been to before. I was pleasantly surprised by the great atmosphere, beautiful interior and amazing service. It was my first experience with gel nail polish as well, but it definitely won't be the last. Basically, if you haven't tried it either, the difference is that you put your fingers under a light, which "bakes"the nail polish and it dries that way. It last extra long too - up to a month. It's convenient if you have a busy schedule and rarely find time to do your nails or are tired of constantly having them chip or peel. It's a bit pricier too, but it saves you so much time, so I think it's worth the splurge every now and then. 

В петък отидох на маникюр в салон, който не бях посещавала досега. Бях приятно изненадана от страхотната атмосфера, красивия интериор и невероятното обслужване. За първи път ми сложиха гел лак, но определено няма да е за последен. На кратко, ако и вие не сте го опитвали, разликата е, че поставяте пръстите си под лампичка, която "изпича" лака и по този начин той изсъхва. Издържа супер дълго - до месец. Удобно е, ако имате натоварен график и рядко намирате време да се лакирате или ако сте изморени от постоянното чупене и лющене. Също така е по-скъпо, но спестява много време, затова мисля, че си заслужава от време на време.This is the colour I chose. It's a dark berry red and if you've been following my blog, you'll know that it's one of my favourite and most worn colours. My nails look extra shiny and pretty and it's really weird not having to worry about them getting damaged. 

Това е цветът, който избрах. Тъмно червен е и ако следите блога ми от известно време, ще знаете, че това е един от любимите ми и най-носени цветове. Ноктите ми изглеждат екстра лъскави и красиви и е много странно да не трябва да се притеснявам за това, че ще пострадат.

Това е страницата на салона във фейсбук. Ако сте от Варна или имате път натам, определено бих посъветвала да го посетите :)


22 December 2014

Manicure Monday #02It's time for a festive edition of Manicure Monday. Red is the first thing I think of when I hear the word Christmas. Glitter is probably the second, not only when it comes to Christmas, but anyway. I also love the stiletto look, even though it's somewhat hard to achieve on my nails.

Време е за празничен вариант на понеделничния маникюр. Червеното е първото нещо, за което се сещам като чуя думата Коледа. Брокатът най-вероятно е второто, не само когато става въпрос за Коледа, ами по принцип. Харесвам и стилето формата, въпреки че е трудна за постигане на моите нокти.


These are the polishes I used. Essie is a favourite of mine and this shade is a new one, called Dress To Kilt, from their Fall 2014 collection. The glitter top coat is from H&M and I got it on sale. I'm quite pleasantly surprised and the packaging is gorgeous.

Това са лаковете, които използвах. Essie ми е фаворит и този цвят е нов от есенната им колекция за 2014 и се казва Dress To Kilt. Блестящият топ лак е от H&M и го взех с намаление. Доста приятно изненадана съм и опаковката е много красива.


I applied the glitter only to my ring finger, even though you can never have too much glitter if you ask me.

Нанесох броката само на безименния пръст, въпреки че ако питате мен, никога не може да се прекали с брокат.Does your Christmas spirit show in your nails or do you like expressing it not as subtly?

Коледният дух личи ли си от ноктите ви или обичате да го изразявате не толкова минималистично?8 December 2014

Manicure MondayI might start doing this every week or something like two times a month, because I love doing my nails and I know a lot of people are interested in manicures. I posted a photo of the process on my facebook page and I'm happy to say that I managed to do the left hand as well and it even turned out nice. 

Може да започна да правя това всяка седмица или нещо от сорта на два пъти в месеца, защо обичам да се лакирам и знам, че доста хора се интересуват от маникюри. Публикувах снимка на процеса на фейсбук страницата ми и се радвам, че успях да направя и лявата ръка и дори се получи добре.These are the nail polishes I used. As a base I painted all my nails in the nude one by H&M, which is good as quality, but the colour came out more saturated than I imagined and I don't really like the look of it. Then I made the lines using sticky tape and the polishes by Essie and S-he cosmetics. 

Please tell me in the comment section if you would like to see more of these posts in the future. Do you like nail art, or are you impatient and do just basic colours?

Това са лаковете, които използвах. Като основа лакирах ноктите си с неутралния цвят на H&M, който е добър като качество, но излезе по-топъл цвят, отколкото си представях и не ми харесва много. После направих линиите като използвах тиксо и лаковете от Essie и S-he stylezone.

Моля споделете в коментарите дали бихте искали да видите още такива публикации в бъдеще. Харесвате ли "изкуство" на ноктите или не сте търпеливи и използвате само обикновени цветове?